Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR
 
1. Obsah a účel dokumentu
 
1. Tímto dokumentem si dovolujeme informovat vás, všechny návštěvníky www.rezbarskadlata.cz o právech ve vztahu k ochraně vámi poskytnutých osobních údajů, účelu a době jejich zpracování. 
 
Již před účinností obecného nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) jsme nakládali s osobními údaji všech subjektů údajů s patřičnou obezřetností a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/200 Sb. 
 
2. Naše postavení správce osobních údajů – identifikační a kontaktní údaje
 
Miroslava Bednářová, IČ:69266859, sídlo: Petra Bezruče 225, 330 22 Zbůch (dále jen Správce OÚ).
Kontaktovat nás můžete přímo na uvedené adrese, popřípadě telefonicky na čísle: 775 612 915, či emailem: rezbarskadlata@gmail.com. Veškeré kontakty rovněž naleznete na našich webových stránkách www.rezbarskadlata.cz

3. Námi zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání 
 
Veškeré osobní údaje které zpracováváme nám sami poskytujete, a to v rámci použití kontaktního formuláře na našich webových stránkách, popřípadě přímým oslovením na námi zveřejněných kontaktech či vytvořením objednávky našich produktů. Získáváme je od vás i v rámci osobního jednání, či komunikace skrze sociální sítě. V našich podmínkáchje zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před jejím uzavřením, pokud jste vy sami smluvní stranou a děje se tak na vaši žádost. Jedná se zejména o situace kdy projevíte zájem o námi nabízený produkt či službu a odešlete objednávku zboží.

V rámci své činnosti zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 
4.Účel zpracování osobních údajů, doba zpracování
 
Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Při zadání objednávky na naše zboží či služby a v rámci jakékoli komunikace v takovém případě, zpracováváme vaše osobní údaje. Jedná se o zákonné zpracování, které je dáno ustanovením čl. 6 Obecného nařízení GDPR, jelikož se jedná o zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy (subjekt údajů), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost, opět coby subjektu údajů. Obvykle se bude jednat o vyplnění objednávky k dodání našich produktů či služeb v oblasti řezbářských nástrojů a jejich údržby. Dodáváme, že ne vždy se musí jednat o smlouvu uzavřenou v písemné formě, vlastnoručně podepsanou, ale i uzavřenou ústně, telefonicky či elektronickou cestou – emailem.
 
V těchto případech zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení jen ty nezbytné pro účely splnění právních povinností či oprávněného zájmu na naší straně – správce osobních údajů.
 
Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů. Ke zpracování vašich osobních údajů po ukončení vzájemného smluvního vztahu nás dále opravňuje v nezbytné míře povinnost vyplývající z právních předpisů v oblasti účetnictví, daňového práva či ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
 
Zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo třetí osoby
V těchto případech se jedná zejména o ochranu a možnost prokázání našich právních nároků z uzavřených smluv či o ochranu práv třetí osoby. Za tímto účelem zpracováváme: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Doba zpracování osobních údajů v takových případech činí 5 let.
 
Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pro jakékoli jiné zpracování vašich osobních údajů potřebujeme váš souhlas, bez jehož udělení tak neučiníme. Před jeho poskytnutím vás informujeme o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, stejně jako o vašich souvisejících právech, zejména o právu kdykoli udělený souhlas odvolat.
 
5. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám, které se podílejí na naší činnosti, kdy se jedná především o oblast účetnictví, IT technologie. Tyto jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, což nás vůči vám nezbavuje odpovědnosti za ochranu poskytnutých osobních údajů. Se zpracovateli osobních údajů máme uzavřeny příslušné smlouvy, na jejichž základě jsou jim dány povinnosti při nakládání s vašimi osobními údaji. Povinnost poskytnou vaše osobní údaje nám může být dána zákonem i v případě kontroly ze strany příslušných správních orgánů.
 
6. Vaše další práva ve vztahu k poskytnutým osobním
 
Právo na přístup k osobním údajům 
Obdržíte od nás informaci zda zpracováváme vaše osobní údaje, jejich rozsah a za jakým účelem k tomu dochází.
 
Právo na opravu osobních údajů
Můžete požadovat doplnění, upřesnění poskytnutých osobních údajů tak, aby byly zpracovávány jen ty aktuální.
 
Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
Obecné nařízení GDPR vám dává právo požadovat vymazání vašich osobních údajů. Důvody k vymazání vymezuje čl. 17 Obecného nařízení GDPR a zároveň zde stanoví výjimky kdy se tak nestane).
 
Právo na omezení zpracování
Omezit zpracování osobních údajů musíme mimo jiné pokud jsou tyto nepřesné, jsou zpracovávány protiprávně, stanou se nepotřebnými pro daný účel či vznesete námitku proti zpracování. (čl. 18 Obecného nařízení GDPR).
 
Právo na přenositelnost údajů
Čl. 20 Obecného nařízení GDPR vám dává právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímé předání jinému správci.
 
Právo vznést námitku
Jestliže zpracováváme osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud náš oprávněný zájem nepřevažuje nad vašimi zájmy, nebo právy a svobodami, k dalšímu zpracovávání nedochází. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud máte podezření, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
Jsme připraveni k zodpovězení dotazů z oblasti zpracování vašich osobních údajů, které nám můžete podat elektronicky na adrese: rezbarskadlata@gmail.com, nebo písemně do sídla firmy.

Obsah tohoto dokumentu nabývá účinnosti dne 25. května 2018